تحقیق درمورد روش تحقیق بررسي عوامل خانوادگي مؤثر بر تكرار پاية دانش آموزان دختر پاي 55 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 56   دانشگاه آزاد اسلامي «واحد فراهان» مقطع کارشناسی موضوع: بررسي عوامل خانوادگي مؤثر بر تكرار پاية دانش آموزان دختر پاية سوم راهنمايي آموزش و پرورش منطقة 18 تهران استاد راهنما: جناب آقای سید یوسف صالحی دانشجو: علیرضا ملایی 851011567 بهار 1386 فهرست مطالب عنوان صفحه * چكيده پژوهش فصل اول: طرح پژوهش مقدمه بيان مسئله ضرورت پژوهش سئوالهاي پژوهش فرضيه هاي پژوهش تعريف مفاهيم و اصطلاحات فصل دوم: پيشينة پژوهش مقدمه عوامل ايجاد كنندة افت تحصيلي و تكرار پايه تحقيقات جهاني انجام شده وضعيت مطالعات در ايران فصل سوم: روش پژوهش مقدمه روش پژوهش جامعة آماري و گروه نمونه روش نمونه گيري ابزار پژوهش اعتبار و روايي ابزار سنجش روش گردآوري داده ها روش تحليل آماري كيفيت تحليل فصل چهارم: تحليل داده ها مقدمه جداول فراواني نمودار فراواني تحليل داده ها خلاصة نتايج به دست آمده از آزمون فرضيه هاي تحقيق فصل پنجم: تفسير يافته هاي پژوهش بحث و نتيجه گ …